Ogólne warunki:

CPLoaded Plucinski Christoph
Właściciel: Christoph Plucinski
ul. Kaszubska 3 / m 25
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze ogólne warunki handlowe dotyczą wszelkich oświadczeń woli, umów i umownych lub quasi-umownych czynności CPLoaded Plucinski Christoph, pózniej krótko zwana "CPLoaded" lub "CPLoaded - Scotti Shopsysteme",  z jej klientami. Warunki handlowe klienta odbiegające od tych warunków nie znajdują zastosowania. Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują uzupełniająco tylko wtedy, gdy chodzi o oprogramowanie "CPLoaded" lub "Scotti", ponieważ warunki dotyczące oprogramowania "CPLoaded" i "Scotti" zostały ujęte w osobnej umowie licencyjnej.

2. Zawarcie umowy

2.1 Informacje na stronie internetowej CPLoaded - Scotti Shopsysteme nie są wiążącą propozycją zawarcia umowy. Poprzez złożenie zamówienia klient składa wiążącą ofertę (wniosek) dotyczącą zawarcia umowy.

2.2 Umowa dochodzi do skutku dopiero w momencie przyjęcia wniosku przez CPLoaded - Scotti Shopsysteme.

2.3 Przy zawarciu umowy poprzez strony internetowe CPLoaded - Scotti Shopsysteme następuje automatyczne przyjęcie przez CPLoaded - Scotti Shopsysteme pod niniejszym warunkiem rozwiązującym. Weryfikacja CPLoaded - Scotti Shopsysteme nie może wykazać, że CPLoaded - Scotti Shopsysteme wypowiedziało już wcześniej stosunek umowny z klientem z powodu zachowania niezgodnego z umową.

3. Prawo odstąpienia konsumenta

3.1 Podpunkty od 3.2 do 3.7 dotyczą tylko klientów, którzy zgodnie z ustawą o ochronie konsumenta są uważani za konsumentów. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który nie może być przypisany ani gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej.

3.2 CPLoaded - Scotti Shopsysteme zmierza przy pomocy niniejszej umowy do osiągnięcia handlowej korzyści poprzez dystrybucję oprogramowania i towarzyszących usług wspierających.

Prawo odstąpienia

3.3 Konsument może w ciągu dwóch tygodni odstąpić od umowy w formie pisemnej bez podania przyczyn (listownie, przez fax, e-mail).

3.4 Termin zaczyna biec w dniu następującym po dniu otrzymania przez konsumenta niniejszego pouczenia w formie pisemnej.

3.5 Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy terminowe wysłanie odstąpienia. Odstąpienie należy skierować na adres kontaktowy, dostępny na stronach internetowych CPLoaded - Scotti Shopsysteme.

Skutki odstąpienia

3.6 W przypadku skutecznego odstąpienia usługi otrzymane z obu stron muszą zostać zwrócone, a ewentualne korzyści (np. odsetki) wydane. Jeśli konsument nie może w całości lub częściowo zwrócić usług otrzymanych od CPLoaded - Scotti Shopsysteme, ponieważ zwrot lub wydanie jest wykluczone zgodnie z naturą usługi, musi on zrekompensować CPLoaded - Scotti Shopsysteme ewentualne obniżenie wartości. Zobowiązania zwrotu płatności muszą zostać spełnione w ciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się dla klienta wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, dla CPLoaded - Scotti Shopsysteme, w momencie jego otrzymania.

Szczególne wskazówki

3.7 Prawo odstąpienia konsumenta wygasa przedwcześnie, jeśli CPLoaded - Scotti Shopsysteme rozpoczął wykonanie usługi przed końcem terminu odstąpienia za wyraźną zgodą konsumenta lub jeśli konsument sam zlecił jej wykonanie.

- Koniec pouczenia o odstąpieniu -

4. Ceny i płatność za oprogramowanie i rozszerzenia uzyskane przez stronę internetową

4.1 Podane ceny są cenami w polskich złotych i cenami netto, jeśli wyraźnie nie podano inaczej.

4.2 Podane ceny są cenami miesięcznymi, jeśli wyraźnie nie podano inaczej.

4.3 Faktura jest wystawiana i udostępniana w formie elektronicznej każdego pierwszego dnia miesiąca następującego po okresie wykonania usługi.

5. Okres trwania umowy dla oprogramowania i rozszerzeń

5.1 Okres trwania umowy dla oprogramowania i rozszerzeń wynosi 3 miesiące dla nowych klientów. Okres trwania dla dotychczasowych klientów wynosi 1 miesiąc.
 

6. Opis usług dla wsparcia

Świadczone przez CPLoaded - Scotti Shopsysteme usługi wspierające obejmują mailowe i telefoniczne wsparcie dla klienta w przypadku problemów odnośnie oprogramowania, usuwania błędów zgodnie z punktem 10, udostępniania aktualizacji zgodnie z punktem 8 i aktualizacji dokumentacji oprogramowania zgodnie z punktem 9.

7. Wsparcie mailowe i telefoniczne oraz wsparcie poprzez oprogramowania Remote-Viewer

7.1 Wsparcie mailowe i telefoniczne oraz wsparcie dotyczące oprogramowania Remote-Viewer oznacza, że CPLoaded - Scotti Shopsysteme doradza klientom w razie pytań i problemów z oprogramowaniem, tzn. w szczególności z problemami z zastosowaniem, zakłóceniami, błędami i pozostałymi trudnościami z przebiegiem pracy programu oprogramowania, np. jeśli oprogramowanie nie spełnia swoich funkcji, dostarcza błędne wyniki, zostaje przerwany w sposób niekontrolowany lub w inny sposób nie działa zgodnie z przypisaną funkcją.

7.2 Wsparcie udzielane jest dla wszystkich sklepów internetowych oferujących oprogramowanie.

7.3 Wsparcie i pomoc nie obowiązuje dla produktów innych producentów oraz innych oprogramowań (system operacyjny, baza danych, itd.).
 

8. Aktualizacje

8.1 Na czas trwania umowy klientowi zostaną bezpłatnie udostępnione aktualizacje core a płatnie dalsze zmiany oprogramowania. Aktualizacje lub rozszerzenia są z reguły udostępniane na stronie internetowej CPLoaded - Scotti Shopsysteme w formie pobrania lub automatycznej procedury instalacyjnej.

8.2 Jeśli dla rozwiązania problemu konieczna jest instalacja aktualizacji, klient ma obowiązek zainstalowania i wdrożenia aktualizacji, o ile nie wiąże się to dla niego z niedopuszczalnymi stratami. Za niedopuszczalną stratę uznaje się sytuację, w której poprzez aktualizację niezbędne jest nowe wprowadzenie zbioru danych sklepu internetowego w zaktualizowaną wersję. Usługa wprowadzenia aktualizacji może zostać odpłatnie przejęta przez CPLoaded - Scotti Shopsysteme.

8.3 Jeśli klientowi zostanie udostępniona aktualizacja, to usługi wynikające z umowy ograniczają się do oprogramowania w zaktualizowanej przez nią wersji. Jeśli klient obstaje przy użyciu starej wersji, zostanie wystawiony osobny rachunek za dodatkowo powstałe koszty związane ze wsparciem technicznym.

8.4 CPLoaded - Scotti Shopsysteme nie ma obowiązku publikacji aktualizacji i rozszerzeń.

9. Aktualizacja dokumentacji

CPLoaded - Scotti Shopsysteme aktualizuje dokumentację oprogramowania "CPLoaded", o ile ma miejsce znaczna zmiana zakresu funkcjonowania lub procesów obsługi oprogramowania lub błąd dokumentacji. CPLoaded - Scotti Shopsysteme nie ma obligatoryjnego obowiązku aktualizacji dokumentacji, nawet jeśli odbiega ona od rzeczywistego zakresu funkcjonowania.

Dla oprogramowania "Scotti" nie ma w tym momencie dostępnej dokumentacji.

10. Wsparcie przy usuwaniu błędów

10.1 Oprogramowanie "CPLoaded" i "Scotti" jest stale rozwijane. Może to prowadzić do jeszcze nierozpoznanych błędów.

10.2 CPLoaded - Scotti Shopsysteme dołoży wszelkich starań, aby usunąć wszystkie błędy rozpoznane podczas wsparcia i udostępnić klientowi taką wersję oprogramowania, w której rozpoznany problem nie występuje. Nie ma jednak powszechnego obowiązku w tej kwestii.

10.3 CPLoaded - Scotti Shopsysteme nie jest zobowiązane do usuwania błędów, jeśli wymagałoby to nieproporcjonalnych kosztów w porównaniu do pogorszenia parametrów działania związanych z błędem. CPLoaded - Scotti Shopsysteme nie jest dłużny nowego programowania istotnych części programu oraz sukcesu przy usuwaniu błędów.

10.4 Jeśli usuwanie błędów jest związane z nieproporcjonalnymi kosztami, to obie strony umowy mogą ją przedwcześnie wypowiedzieć.

10.5 W rozumieniu tego przepisu nie mamy do czynienia z błędem, jeśli zakłócenie jest nieznaczne, jego przyczyną jest zmiana oprogramowania przez klienta, nieodpowiednia obsługa oprogramowania lub naruszenie obowiązku klienta, np. nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub wskazówek dotyczących użytkowania, czy też jeśli jego przyczyną jest siła wyższa.
 

11. Współudział klienta

11.1 Klient musi współdziałać podczas wsparcia technicznego. Musi on w szczególności wyznaczyć osobę odpowiedzialną, która posiada wszystkie konieczne uprawnienia do podejmowania decyzji i pełnomocnictwa dotyczące wdrożenia niniejszej umowy, szczegółowo obserwuje występujące znaki przy komunikatach o błędzie oprogramowania, poprzednie procesy obsługi i zastosowane środowiska sprzętu i oprogramowania oraz dokumentuje je, jak również pozostałe informacje przydatne do usuwania błędów. Osoba ta udostępnia również CPLoaded - Scotti Shopsysteme tę dokumentację, przestrzega wskazówek CPLoaded - Scotti Shopsysteme dotyczących wyszukiwania i usuwania błędów oraz wdraża oddane przez CPLoaded - Scotti Shopsysteme aktualizacje oprogramowania w ramach usuwania błędów (Bugfixes), o ile nie wiąże się to dla niego z niedopuszczalnymi stratami.

11.2 Każde pierwsze zapytanie musi zostać złożone przez klienta w formie wiadomości e-mail. Jeśli klient przewiduje złożenie większej ilości zapytań w ciągu kilku dni, należy streścić je w jednym zapytaniu.

11.3 Poza tym, klient musi zapewnić CPLoaded - Scotti Shopsysteme dostęp do systemów, na których zapisywane lub wczytywane jest oprogramowanie, a w szczególności udostępnić w osobnej wiadomości kompletne dane dostępowe do jego sklepu internetowego (backend strony internetowej, obszar administratora, dane dostępowe dostawcy, itp.). CPLoaded - Scotti Shopsysteme zobowiązuje się do usunięcia tych danych dostępowych po rozwiązaniu problemu.

11.4 Klient musi w regularnych odstępach czasu zabezpieczyć rzeczone dane przed instalacją oprogramowania i przed zastosowaniem rad wsparcia technicznego.

12. Naruszenie obowiązków współdziałania i zakończenia umowy

12.1 Jeśli klient naruszy obowiązki współdziałania zgodnie z punktem 11, CPLoaded - Scotti Shopsysteme nie będzie w danym przypadku starać się o usunięcie błędu.

13. Szersze usługi wsparcia i opieki

Na życzenie klienta CPLoaded - Scotti Shopsysteme może na podstawie niniejszych warunków handlowych świadczyć za osobno uzgodnioną zapłatą dalsze usługi, które są związane z oprogramowaniem, jednak nie są uważane za wsparcie techniczne. Dotyczy to szczególnie
- prac i usług, wykonywanych na miejscu u klienta, opartych na wymaganiach użytkowych klienta lub koniecznych w związku z instalacją innego programu lub części programu klienta, jak również prac i usług, które są niezbędne do usunięcia zakłóceń, opartych na błędzie zgodnie z punktem 10.5,
- programowania dodatkowych funkcji oprogramowania "CPLoaded" lub "Scotti" zgodnie z życzeniami klienta oraz prac i usług, jak również wprowadzenia danych do sklepu internetowego klienta, także w przypadku, gdy aktualizacja wymusiła to wprowadzenie.

14. Wyłączenie odpowiedzialności

14.1 CPLoaded - Scotti Shopsysteme stanowczo wyklucza wszelkie gwarancje, zapewnienia, postanowienia lub warunki o jawnym lub niejawnym charakterze, które powstały albo wskutek współpracy gospodarczej lub zwyczaju handlowego, lub wynikają z przepisów prawnych, przepisów według prawa zwyczajowego lub innych, szczególnie odnośnie usługi, bezpieczeństwa, wolności od wad prawnych, integrowania, chodliwości, spokojnego posiadania i przydatności do konkretnych celów.
CPLoaded - Scotti Shopsysteme nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, roszczenia lub koszty wszelkiego rodzaju, w tym szkody pośrednie, bezpośrednie lub przypadkowe szkody, utracone zyski lub oszczędności, szkody wynikające z przerw w produkcji, uszczerbki na zdrowiu lub brak należytej staranności lub roszczenia osób trzecich, nawet jeśli CPLoaded - Scotti Shopsysteme został poinformowany o możliwości takich strat, szkód, roszczeń i kosztów. Ograniczenie to dotyczy przypadku podstawowego lub istotnego naruszenia umowy lub naruszenia podstawowych lub istotnych postanowień tej umowy.

15. Ochrona danych

CPLoaded - Scotti Shopsysteme korzysta z dostarczonych przez klienta danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) tylko w celu realizacji zamówienia lub pozostałych stosunków umownych z klientem. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

16. Klauzula salwatoryjna / zmiana umowy

Jeśli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są nieskuteczne lub niewykonalne lub staja się nieskuteczne lub niewykonalne po zawarciu umowy, to moc obowiązująca umowy nie zostaje przez to naruszona. Nieskuteczne i niewykonalne postanowienia powinna zastąpić skuteczna i wykonalna regulacja, której skutki przybliżają na ile to możliwe gospodarcze określenie celu, do którego przy pomocy nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia dążyły strony umowy. Wyżej wymienione postanowienia dotyczą przypadku, w którym umowa okaże się niekompletna.

17. Postanowienia końcowe

17.1 Dodatkowe porozumienia umowne i pozostałe ustalenia stron umowy wymagają formy pisemnej, tak samo jak uchylenie wymogów formy pisemnej.

17.2 Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest wyłącznie prawo polskie, nawet jeśli usługa jest dostarczana do innego kraju.

17.3 Właściwością miejscową sądu jest Jastrzębie-Zdrój/Polska.